Huisregels evenementen

Huisregels evenementen

– Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs. Wanneer een bezoeker zich niet bij de ingang of op het evenemententerrein kan legitimeren bij de beveiliging betekent dit geen toegang tot cq verwijdering van het evenemententerrein.

– Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes of fraude met legitimatie) wordt aangifte bij de politie gedaan.

– De organisatie voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs (inclusief lachgas). Indien er drugs worden aangetroffen bij een bezoeker zullen deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

– Bezoekers in beschonken toestand en/of onder invloed van drugs kan de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd.

– Bij betreding van het evenemententerrein stemt men automatisch in met de mogelijkheid tot visitatie/fouillering door de beveiligingsdienst. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens, drugs en/of alcohol. U dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen. Bij weigering kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

– Correcte kleding is verplicht. Kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen is verboden. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevende kleding dragen de (verdere) toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen.

– Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren het evenemententerrein binnen te brengen.

– Drank, bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein;

– Gedurende de festiviteiten wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

– Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar, of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.

– Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol. Indien u zich niet aan deze regel houdt kunt u van het festivalterrein worden verwijderd.

– Elke bezoeker is verplicht de aan hem of haar verstrekte polsband zichtbaar te dragen.

– Bij het weigeren van de toegang tot en/of het verwijderen van het evenement vindt geen restitutie van het entreebewijs plaats.

– Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie (professionele) audio-, foto- en of video opnames van het event of de bezoekers anders dan voor privé gebruik te publiceren in welke vorm dan ook (internet, print, nieuwsbrieven, magazines e.d.)

– Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen en tenten. Roken is derhalve alleen toegestaan in de open lucht op het buitenterrein. Indien u zich niet aan deze regel houdt kunt u van het evenement worden verwijderd. Bij eventuele bekeuringen door uw toedoen zullen deze kosten en aansprakelijkheid op u worden verhaald. Dit geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten.

– Het is verboden op het evenement voorwerpen in bezit te hebben die als vuur-, slag of steekwapen kunnen dienen.
Bedreiging, mishandeling, gebruik van geweld, ongewenste intimiteiten, intimidatie, racisme en discriminatie zijn verboden. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd.

– Bij ordeverstoring wordt handelend opgetreden door de beveiliging en in geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.

– Bij beschadiging/vernieling aan eigendommen van de organisatie of goederen aanwezig op de event locatie is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Indien nodig wordt aangifte gedaan van vernieling bij de politie.

-Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.

– Het gebruik van de parkeergelegenheid, fietsenstalling, garderobe alsmede het betreden van het evenement en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.

– De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

– Bij calamiteiten dient u zich te houden aan de instructies van de beveiliging en medewerkers van de organisatie.

– Door de locatie te betreden conformeert u zich aan de huisregels.

– De organisatie wil geen onnodige overlast veroorzaken voor de omgeving. Laten we proberen het voor iedereen leuk te houden.